Yaş Meyve Sebze UR-GE Projesi

Mersin, 22/01/2020

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.TAR.2020/48-409
Konu: %75 Oranında Destekli URGE Projesi hk.

Sayın Üyemiz,

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nce üyelerimizin firmalara yönelik devlet yardımlarından etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (URGE) çerçevesinde 3 yıl sürecek olan 'Yaş Meyve Sebze Sektörünün Uluslararası Rekabet Kapasitesinin Geliştirilmesi' isimli projenin uygulanması kararı alınmıştır. Anılan projemiz kapsamında, masraflarının %75'i T.C. Ticaret Bakanlığı, kalan %25'i ise projeye katılım sağlayan firmalar tarafından karşılanarak eğitim, fuar ve ticaret heyetleri, danışmanlık faaliyetleri planlanmıştır.

Birliğimiz üyelerinden alınan talepler doğrultusunda uygulanacak olan URGE projesinin T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunulmasını teminen, ekte yer alan belgelerin projeye katılım sağlamayı talep eden Birliğimiz üyesi firmalar tarafından doldurularak Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.

URGE projelerinin uygulama aşamaları ve firmalara sağladığı avantajlar aşağıda özet olarak bilgilerinize sunulmaktadır.

URGE PROJESİ AŞAMALARI

1-İhtiyaç Analizi

Projenin T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından projeye katılmayı talep eden tüm firmalarca, sektöre yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda faaliyetlerinin planlanması sağlanacaktır.

2-Eğitim ve Danışmanlık Programları

Proje kapsamında firmaların ihracat kapasitelerini artırmak ve dış ticaret konusunda kapasitelerinin geliştirilmesine destek vermek amacıyla ihtiyaç analizi sonuç raporu doğrultusunda eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenlenecektir.

3- Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetleri

İhtiyaç analizi sürecinde belirlenen ortak pazarlarda organize edilen fuar ve etkinliklere katılım sağlanacak ve uluslararası ticaret ve alım heyetleri organize edilecektir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

  • UR-GE Projesi'nde yer almak isteyen firmaların Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyesi olması gerekmektedir.
  • Turquality desteğinden faydalanan üye firmalarımız, proje kapsamında bireysel danışmanlık desteğinden yararlanamamaktadır.
  • Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri ve Alım Heyetleri gibi ana faaliyetlere dâhil olunabilmesi için firmaların en az 1 eğitim programına katılmaları zorunludur.
  • Firma yapılarının minimum “ltd.şti.” olması gerekmektedir.

Bu itibarla, anılan %75 destekli yurt dışı pazarlama, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden yararlanmak üzere, 2020 yılında yürürlüğe girmesi planlanan URGE projesine katılmayı talep eden firmalarımızın ekte yer alan belgeleri kaşe ve imzalı olarak 30 Ocak 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar tarim@akib.org.tr adresine göndermesi ve asıllarını elden veya kargo ile Birliğimize iletmesi gerekmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter

 

Ek:
1- Katılımcı Şirket Bilgi Formu (EK-I-B)
2- Katılımcı Şirket Talep Yazısı (Proje-EK1-C)