Mersin, 18/12/2020

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.ARGE.2020/24-6795
Konu: Avrupa Yeşil Mutabakatı Tarladan Sofraya Stratejisi Hk.

Bilindiği üzere Avrupa Komisyonu tarafından 11 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM), sera gazı salınımlarını belirli bir program çerçevesinde azaltma hedefiyle Avrupa Birliğini 2050 yılına kadar iklim açısından nötr hale getirmeyi hedefleyen kapsamlı bir yol haritasıdır.

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın, sadece bir çevre stratejisi olmayıp toplam ihracatının önemli bir kısmını AB ülkelerine gerçekleştiren ülkemizi de pek yakından ilgilendiren yeni bir uluslararası ticaret sistemini de kurguladığından bahisle Türkiye İhracatçılar Meclisiyle işbirliği içerisinde Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak ihracatçılarımızı bahse konu dönüşüm sürecine ilişkin bilgilendirme çalışmalarına başlamış olduğumuzu duyurmuştuk.

Bu kapsamda; Mayıs 2020'de kamuoyuyla paylaşılan 2030 Biyoçeşitlilik Stratejisi, kara ve denizlerin sürdürülebilir olmayan bir şekilde kullanımını, doğal kaynakların aşırı kullanımı, çevre kirliliği ve istilacı yabancı türler gibi biyolojik çeşitlilik kaybına sebep olan temel faktörlerini ele almaktadır. COVID-19 salgınının merkezinde benimsenen bu strateji, AB'nin toparlanma planının en önemli parçasıdır ve gelecekte yaşanması muhtemel salgınları önlemek ve direnç oluşturmak, aynı zamanda AB ekonomisini düzeltmek için acil istihdam ve yatırım fırsatları sağlamak açısından çok büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca; biyolojik çeşitlilik konularını AB'nin genel ekonomik büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi amaçlamaktadır. Strateji, Avrupa'nın biyolojik çeşitliliğini 2030 yılına kadar toparlanma sürecine sokmak için Avrupa toprak ve denizlerinin en az %30'unu etkin bir şekilde yönetilen koruma altındaki alanlara dönüştürmek ve tarım alanlarının en az %10'unun yüksek biyoçeşitlilik özellikleri göstermesi gibi somut adımlar atmaktadır. Doğanın korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımında öngörülen eylemler, yerel topluluklara ekonomik faydalar sağlayacak ve aynı zamanda sürdürülebilir istihdam ve büyüme yaratacaktır. Bu amaçla; AB fonları, ulusal ve özel fonlar da dâhil olmak üzere çeşitli kaynaklar aracılığıyla biyoçeşitlilik için 20 milyar avro tutarında maddi desteği harekete geçirecektir.

Bu itibarla; küresel GSYİH'nin, yani 40 trilyon avronun doğrudan doğaya bağlı olduğu gerçeği göz önüne alındığında özellikle tarım sektörlerimizi dolaylı olarak bütün sektörlerimizi yakından ilgilendirdiği düşünülen AB 2030 Biyoçeşitlilik Stratejisinin Türkçe tercümesini ekte bulabilirsiniz.

Bilgilerini rica ederim.

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter