İstenen Belgeler

Genel Sekreterliğimiz bünyesinde yer alan Birliklerimize üye olmak için belirtilen üyelik formu ve eki taahhütnameyi doldurarak, aşağıda yer alan belgeler ile Genel Sekreterliğimize veya irtibat bürolarımıza elden veya kargo ile teslim edebilirsiniz.

 

1. BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAME

 • Üyelik Form ve Taahhütnamesini indirmek için tıklayınız. ( İndirilen formda yer alan zorunlu bilgiler eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.)
 • Başvuru formu ve taahhütnamenin ıslak imzalı (şirketi temsile haiz şahıs/şahıslar tarafından) ve firmaya ait kaşe ile kaşelenmiş şekilde sunulması gerekmektedir.

2. TİCARET SİCİL GAZETESİ

 • Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler İçin: Ana sözleşme örneği veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopi)
 • Esnaf ve Sanatkârlar İçin: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan ve esnaf sicil numarası ile üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir "Faaliyet Belgesi” (Fotokopi)
 • Joint Venture -Konsorsiyumlar İçin: Durumlarını Gösterir Ortaklık Sözleşmesi (Fotokopi)

3. VERGİ LEVHASI

 • Vergi Levhası veya Vergi Mükellefiyet Yazısı (Fotokopi)

4. İMZA SİRKÜLERİ 

 • Şahıs şirketleri için imza beyannamesi (Fotokopi)
 • Tüzel kişi şirketler için imza sirküleri (Fotokopi)

5. TİCARET ODASI FAALİYET BELGESİ

 • Ticaret odası faaliyet belgesi (Fotokopi)

6. ÖDEME DEKONTU

 • Giriş aidatı her Birlik için 200 TL'dir.
 • Ödeme banka havalesi, üyelik anında vezneden kredi kartı ya da nakit olarak yapılabilir.

Genel sekreterliğimiz bünyesinde bulunan Birliklere üye olabilmek için üyelik başvuru formunun doldurulması zorunludur. Başvuru formunun doldurulmasına müteakip formun ve ekinde otomatikman çıkan taahhütnamenin alınarak, firma yetkilisi tarafından kaşelenir ve imzalanır. Ardından Genel Sekreterliğimize veya irtibat bürolarımıza elden veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

ÜYELİK YAPTIRILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. Üyelik başvuru formunda üye olmak istediğiniz Birliğe (X) işareti koyunuz. (Birden fazla birliğin seçilmesi durumunda her birlik için ayrıca giriş aidatı ödenmesi gerekmektedir.) Taahhütnamedeki boş bulunan bölüme seçmiş olduğunuz birliğin adını yazınız.
 2. Firma Yabancı Şahıs Firma ise ya da tüzel kişi firmanın imza sirkülerinde yer alan firma yetkisi yabancı uyruklu şahıs ise bu yabancı şahıslara verilen 99 ile başlayan 11 haneli geçici kimlik numarasını yer aldığı kimlik fotokopisinin ibrazı 01.06.2017 tarihinden itibaren zorunludur.
 3. Vekâletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekâletname ve vekilin imza sirküleri fotokopileri de ibraz edilecektir.
 4. Yeni üye olan firmalardan birlik üyeliği için giriş aidatı olarak 200-TL ödemeleri beklenmekte olup ayrıca yıllık aidat tahsil edilmeyecektir.
 5. Daha önce Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki herhangi bir Birliğe üyeliği bulunup istifa etmiş olan firmaların yeniden üye olmak istemesi durumunda, varsa mevcut borçlarını ödeyip üyelik evrakını ile birlikte 200 TL giriş aidatını ödeyerek üyeliklerini aktif hale getirebilirler.