Ticaret Pol. Önlemleri Soruş. ve Genelleş. Tercih. Sis. Uyg. Kap. Firmalarca Satın Alınan Avukatlık / Dan. Hiz. Harcama. Destek. Hk. Yönerge

TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ SORUŞTURMALARI VE GENELLEŞTİRİLMİŞ

TERCİHLER SİSTEMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA FİRMALARCA SATIN

ALINAN AVUKATLIK/DANIŞMANLIK HIZMETİ HARCAMALARININ

DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, yurt dışında muhatap olunan ticaret politikası önlemi soruşturmaları ve ülkemiz ihraç ürünlerinin yararlandığı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi uygulamaları kapsamında firmalarca satın alınan avukatlık/danışmanlık hizmetleri için İhracatçı Birlikleri bütçesinden yapılan destek ödemelerini düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 2- Bu Yönerge'de geçen;

a.   Avukatlık/Danışmanlık Firması: Firma veya Birlikçe soruşturma kapsamında
avukatlık/danışmanlık hizmeti satın alınan yerli veya yabancı firmaları,

b.   Birlik: Soruşturmaya muhatap firmanın üyesi bulunduğu İhracatçı Birliği'ni,

c.   Destek: Firmanın veya Birliğin avukatlık/danışmanlık firmalarından satın aldığı
hizmetin bedeline yönelik bu Yönerge kapsamında ilgili Birlik tarafından sağlanan
maddi destek miktarını,

ç.  Firma: Soruşturmaya muhatap olan ve bu Yönerge'nin 3'üncü maddesinde geçen nitelikleri haiz firmayı,

d.   Genel Sekreterlik: Birlik Genel Sekreterliğini,

e.   İlişkili firmalar: Bir firmanın, sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde başka bir
firmanın asgari % 50 oranında hissesine veya asgari % 50 oranında oy hakkına veya
yönetim kurulu üyelerinin asgari % 50'sini seçme hakkına veya yönetim kurulu
üyelerinin asgari % 50'sine sahip olması halinde, bu firmalardan her birini,

f..   Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı'nı,

g.   Soruşturma: Firmanın muhatap olduğu, ilk kez açılan damping, sübvansiyon ve
korunma önlemleri soruşturmaları ile yürürlükte olan damping, telafi edici önlem ve
korunma önlemlerinin gözden geçirme soruşturmalarını

ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

KAPSAM, BAŞVURU ŞEKLİ VE DESTEK MİKTARI

Desteklenecek Firma

Madde 3- Soruşturmalar kapsamında desteklenecek firmanın, soruşturma açıldığı yıldan önceki son iki takvim yılında, soruşturma konusu ürünün yer aldığı Birliğin iştigal alanına giren tüm ürünlerde, üyesi bulunduğu Birlik üzerinden toplam asgari 1 Milyon ABD Dolar değerinde fiili ihracat yapması veya üyesi bulunduğu Birlik üzerinden gerçekleştirilecek ihracat kaydı ile imalat yapması gerekir.

İlişkili firmalar olması durumunda, aynı soruşturma için bu firmalardan sadece birine destek verilebilir.

Uygunluk Değerlendirmesi

Madde 4 - Destek talebinde bulunan firma, soruşturma açıldıktan sonra en geç 3 ay içerisinde, soruşturma hakkında kısa bilgi içeren notu ve son iki takvim yılında soruşturma konusu ürünün yer aldığı Birliğin iştigal alanına giren tüm ürünlerde, üyesi bulunduğu Birlik üzerinden toplam asgari 1 Milyon ABD Dolan değerinde fiili ihracat yaptığını veya üyesi bulunduğu Birlik üzerinden gerçekleştirilecek ihracat kaydı ile imalat yaptığını gösteren Gümrük Beyannamesi örnekleri ile Genel Sekreterliğe müracaat eder. Genel Sekreterlik, 3 üncü maddede belirtilen kriterlere uygunluk açısından başvuruyu değerlendirir ve sonucu firmaya en geç 30 gün içinde bildirir.

Firmanın talebiyle açılan, yürürlükteki telafi edici önlemlere yönelik idari gözden geçirme soruşturmalarında, Başvurunun Genel Sekreterlikçe değerlendirmeye alınabilmesi için firmanın 7 nci maddede belirtilen Müsteşarlık onayını almış olması ve soruşturmayı yürütecek olan kuruma bu onay tarihinden sonra başvuru yapmış olduğunu kanıtlayan belgeyi Genel Sekreterliğe ibraz etmesi gerekir.

Müracaat şekli ve İstenilen Belgeler

Madde 5- Başvurusu Genel Sekreterlikçe uygun bulunan firma, destekten yararlanmak için, soruşturmanın nihai sonucunun açıklanmasını müteakip, aşağıda belirtilen belgelerle Genel Sekreterliğe müracaat eder.

a.   Avukatlık firmasıyla Yapılan ve avukatlık ücreti ile diğer giderleri ayrı ayrı gösterir
sözleşmenin aslı veya noter veya Genel Sekreterliğin aslını görerek onayladığı
sureti,

b.   Avukatlık firmasına yapılan ödemeye ilişkin faturanın aslı veya noter veya Genel
Sekreterliğin aslını görerek onayladığı sureti,

c.   Avukatlık bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontunun aslı veya noter veya
Genel Sekreterliğin aslını görerek onayladığı sureti.

Yukarıda belirtilen belgelerle müracaat eden firmalara, Birlik Yönetim Kurulu tarafından, bütçe imkanları dahilinde destek verilebilir.

 

 

Destek Miktarı

Madde 6- Birlik Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen başvuru kapsamında, firmanın soruşturma başına yaptığı avukatlık masraflarının %50'si Birlik bütçesinden karşılanabilir. Yapılan ödeme 40.000 ABD Doları geçemez.

Destek, Birlik tarafından soruşturma bazında verilir. Aynı ülkede Aynı ürün ile ilgili açılan her bir soruşturma Birlik tarafından ayrı ayrı desteklenebilir.

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM ÖZEL HÜKÜMLER

Telafi Edici Vergi Gözden Geçirme Soruşturmaları

Madde 7- Firmanın talebiyle açılan, yürürlükteki telafi edici önlemlere yönelik idari gözden geçirme soruşturmalarında, firmanın soruşturmayı yürütecek olan kuruma başvurusunu yapmadan önce, hizmet satın alacağı avukatlık firmasına yaptırdığı ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte Müsteşarlığa başvurarak onay alması gerekir. Müsteşarlık bu başvuruyu 45 gün içerisinde değerlendirerek, sonucu firmaya ve Genel Sekreterliğe bildirir.

Bu Yönerge yürürlüğe girdikten sonra, Müsteşarlık onayı almadan yürürlükte olan telafi edici önlemlerin gözden geçirme soruşturmasının açılması için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firma, başvuru yaptığı bu soruşturma ile bu soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 2 yıl boyunca başlatılacak diğer tüm soruşturmalar için bu Yönerge kapsamındaki desteklerden faydalanamaz.

Ortak Hizmet Alımı

Madde 8- Soruşturmaya konu ürün ihracatının genel savunmasına yönelik olması kaydıyla, Birlik Yönetim Kurulu'nun kararı ve Müsteşarlık onayı ile doğrudan ilgili Birlik tarafından da avukatlık hizmeti satın alınabilir.

Birinci fıkra hükmü çerçevesinde avukatlık hizmeti satın alımlarında, sözleşmenin avukatlık ücretine ilişkin kısmının tamamı ilgili Birlik bütçesinden karşılanabilir, ancak bu kapsamda yapılacak ödeme miktarı 60.000 ABD Dolarını aşamaz. Bu miktar, ihtiyaç duyulduğu durumlarda, Müsteşarlık onayı ile arttırılabilir.

Birlik tarafından yapılacak genel savunmalar için Danışmanlık hizmeti alınması durumlarında ise, Danışmanlık firmasına ödenen ücretin tamamı, Birlik Yönetim Kurulu'nun kararı ve Müsteşarlık onayı ile ilgili Birlik bütçesinden karşılanabilir, ancak bu kapsamda yapılacak ödeme miktarı 20.000 ABD Doları asamaz. Bu miktar, ihtiyaç duyulduğu durumlarda, Müsteşarlık onayı ile arttırılabilir.

Madde 9- Soruşturmalar kapsamında ortak hizmet alımı gerçekleştirilmesi halinde;

a. Avukatlık firmalarından teklif alınması için Birlik internet sitesinin yanı sıra ulusal veya uluslararası yayın yapan en az iki gazete/dergide duyuru yapılır ve ayrıca soruşturma açılan ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirlikleri vasıtasıyla belirlenecek avukatlık firmalarından teklif yapmaları talep edilir.

 

b.   Tekliflerin, saat başı ve paket çalışma  ücretleri ile avukatlık firmalarının daha önce
savundukları davaları da kapsayan bilgileri içerir mahiyette olması zorunludur.

c.    Alınan bu teklifler, mer'i İhracatçı Birlikleri Satın alma Yönetmeliği çerçevesinde
değerlendirilir ve Birlik görüşü ile birlikte Müsteşarlık onayına sunulur.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Kapsamında Sağlanacak Destek

Madde 10- Çeşitli ülkeler tarafından uygulanan ve ülkemiz ihraç ürünlerinin de yararlandığı GTS uygulamalarına ilişkin olarak, Birlik Yönetim Kurulu'nun karan ve Müsteşarlık onayı ile Birlikçe avukatlık hizmetleri satın alınmasına karar verilebilir. Bu durumda, Birlik tarafından sözleşme Yapılan avukatlık firmasına ödenen ücretin tamamı ilgili Birlik bütçesinden karşılanabilir. Ancak, destek miktarı başvuru bazında 50.000 ABD Dolarını asamaz. Bu miktar, ihtiyaç duyulduğu durumlarda, Müsteşarlık onayı ile arttırılabilir.

Alınmasına karar verilen bu tür hizmet alımları, ç uncu maddede belirtilen usul çerçevesinde yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  DİĞER HÜKÜMLER Raporlama

Madde 11- Bu Yönerge kapsamında firmalara sağlanan desteklere ilişkin detaylı raporlar, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa Genel Sekreterlikçe Müsteşarlığa intikal ettirilir.

Yetki

Madde 12- Bu Yönergede düzenlenen hususlara ilişkin usul ve esaslan belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, işbu yönergenin mahiyeti ve kapsamındaki özel ve zorunlu durumlarda ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir.

Geçici Madde 1- Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte devam etmekte olan soruşturmalar kapsamında, bu Yönerge'de öngörülen desteklerden yine bu Yönerge'de belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yararlanılabilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 13- 10 Ekim 2006 tarih ve 1476 sayılı Müsteşarlık Makamı Onayı ile uygun görülen Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında İhracatçı Firmalarca Satın Alınan Avukatlık/Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesi Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 14- Bu Yönerge hükümleri Müsteşarlık talimatı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- Bu Yönerge hükümleri Müsteşarlık tarafından yürütülür