Temizlik Kağıdı Ürün Grubu Çevre Etiketi Kriterlerinin Güncellenmesi

Mersin, 10/09/2020

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.SAN.2020/333-4896
Konu: Temizlik Kağıdı Ürün Grubu Çevre Etiketi Kriterlerinin Güncellenmesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla, Çevre Etiketi Kurulu 1. Toplantısı'nda temizlik kâğıdı, tekstil ve seramik kaplama ürün grubu çevre etiketi kriterlerinin güncellenmesi yönünde fikir birliğine varılmış olduğu; bahse konu güncelleme çalışmalarının yürütülebilmesi amacıyla Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin (g) bendi uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşların mevcut kriterler hakkındaki görüşlerinin ve değişiklik önerilerinin alınması gerektiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, anılan yazı ekinde alınmış olan çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen görüşler ile Teknik İnceleme Komisyonu'nun 29.07.2020 tarihinde yapmış olduğu çevrimiçi toplantı neticesinde oluşturulan temizlik kâğıdı kriterleri güncelleme tablosu ve taslak kriterler ekte yer almaktadır.

Bu itibarla, görüş ve değerlendirmelerinin ekte Word formatında bulunan görüş bildirme formuna işlemek suretiyle 14 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 12.00'a kadar Genel Sekreterliğimiz sanayi@akib.org.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter

 

Ek:
1-Temizlik Kağıdı Kriterleri Güncelleme Tablosu
2-Taslak Kriterler
3-Görüş Bildirme Formu