UR-GE Projesi Personel İstihdamı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

UR-GE PROJE UZMANI ALIMI DUYURUSU

 

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında yürütülmekte olan 18.UR-GE.015 - Kayseri Mobilya ve Mobilya Yan Sanayi Sektörlerinin Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması ve İhracatının Desteklenmesi Projesi'nde belirli süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmek üzere Uzman/Uzman Yardımcısı düzeyinde personel alınacaktır.

Başvurular Genel Sekreterliğimiz Merkezine şahsen, posta yoluyla veya insankaynaklari@akib.org.tr adresine e-posta ile yapılacaktır.

 

Genel Nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 • Daha önce çalıştıkları işyerinden, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
 • En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip,
 • Koordinasyon becerisi yüksek, proje çalışmalarına yatkın,
 • Kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan,
 • Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen (Word, Excel, PowerPoint),
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,
 • Araştırmacı ve raporlama yetenekleri olan

 

PERSONEL ALINACAKTIR.

 

İşin Tanımı:

Proje kapsamında gerçekleştirilecek analiz, eğitim danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin hazırlanması ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,

Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak, ticaret heyeti, fuar katılımı/ziyareti vb. gibi uluslararası organizasyonlarda etkin rol almak,

Sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle bağlantılar kurmak, firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması için firmalar ve diğer sektör temsilcileri arasındaki ilişkileri geliştirmek,

Sektörel araştırmalar yapmak ve raporlamak,

Sektörün ihracat artışı ve tanıtımı için gereken işbirliği ortamını sağlamak, yurt içi ve yurt dışında yerinde bağlantılar kurmak,

Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin temini ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,

Bu çerçevede Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yerine getirmek.

 

Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:

Özgeçmiş

Diploma ya da mezuniyet belgesi örneği

1 Adet fotoğraf

YDS veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eşdeğer kabul edilen yabancı dil belgesi

Mülakata çağrılan ve başarılı olan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

SGK hizmet dökümü

Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı ve fotokopisi

YDS veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eşdeğer kabul edilen yabancı dil belgesi

Çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak belge ve referans mektupları

Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu

Erkek adaylardan askerlik durum belgesi

Adli sicil kaydı

Yerleşim yeri belgesi

4 (dört) adet fotoğraf

 

Detaylı Bilgi İçin: 

insankaynaklari@akib.org.tr

0324 325 37 37 (1160)