English

Yurt Dışı Fuar Katılımlarında KEP İle Tebligat Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.DY.2016/2209-6972                        Mersin, 28/7/2016

Konu: Yurt dışı fuar katılımlarında kep ile tebligat hk.

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 25/07/2016 tarih ve E.84167 sayılı ve "Yurt Dışı Fuar Katılımlarında KEP ile Tebligat” konulu yazılarında; 2009/5 sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin 2 numaralı eki olan Beyanname'de, "Bakanlığınızca ya da ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince tarafımıza yapılacak her türlü bildirimin, aşağıda yazılı olan, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuata göre edinmiş olduğumuz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine yapılmasını, söz konusu KEP adresine yapılacak bildirimleri, tarafımıza tebliğ edilmiş olarak kabul ettiğimizi beyan ederim.” ifadesinin yer aldığı, bu çerçevede, bahse konu Beyannameyi imzalamış olan fuar katılımcılarının, kayıtlı elektronik posta adreslerini, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuata göre edinmekle yükümlü olduklarını, buna ilaveten, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7 inci maddesinin (a) bendinin; "Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.” hükmünü amir olduğu, mezkur hükümde de belirtildiği üzere katılımcının yalnızca bir kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi edinmiş olmasının yeterli olmadığı, bahse konu adresin e-posta almaya elverişli halde tutulmasına yönelik gerekli adımların da katılımcı tarafından atılması gerektiği, ifade edilmiştir.

Bu durumlar muvacehesinde; 2009/5 sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin 2 numaralı ekinde yer alan Beyanname ile katılımcı tarafından ibraz edilen kayıtlı elektronik posta adreslerinin aktivasyon süreçlerinin tamamlanması ve söz konusu KEP adreslerinin işler halde tutulmasının katılımcının sorumluluğunda olduğu, işler halde bulunmayan KEP adreslerine eksiklik bildirimi de dahil olmak üzere yapılacak tebligatların katılımcıya ulaşmaması sebebiyle 2009/5 sayılı Tebliğ ve bu Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen katılımcıların destek müracaatlarının değerlendirmeye alınması imkanının bulunmadığı, hususu talimatlandırılmıştır

Bilgilerini ve olası firma mağduriyetlerinin oluşmasının önüne geçilebilmesini teminen, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinizin işler halde tutulması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.