English

Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

 
Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.UYG.2016/428-5800                                   Mersin, 17/06/2016
Konu: Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları.
 

SİRKÜLER

 

Sayın üyemiz,

 

"Bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesi esasında uyulacak esaslar, ihracat 2006/12 sayılı Dahilde işleme Rejimi  (DİR) Tebliği'ne istinaden düzenlenen ihracat: 2011/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi  Genelgesi'' ile belirlenmiştir.

 

            Bu kapsamda, 2011/1 sayılı Genelge'de 14/06/2016 tarihinde yapılan değişiklik ile;

 

Mezkûr  Genelge'nin ‘'DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar'' başlıklı 7'nci maddesinin ‘'Şeker'' matlaplı bölümünün ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"23/02/2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ'in Ek-2'sinde yer alan ürünler hariç olmak üzere, 1701.99.10.00.11 GTİP'li kristal şeker ithalatı yapılır.”

 

Mezkûr Genelge'ye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

 

"GEÇİCİ MADDE 7- İşbu Genelge ‘nin 7'nci maddesinin "14 ) Şeker'' matlaplı bölümündeki hükümler, firma talebine istinaden, bu maddenin yürürlüğe girdiği  tarihten önce düzenlenmiş (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideler tahsil edilmeyen belgeler dahil) şeker ithalatını öngören Dahilde İşleme İzin Belgeleri içinde uygulanır.''

 

Öte yandan, tarım ürünlerinde DİR uygulamalarına dair 14/06/2016 tarihli değişiklik uyarınca; 2006/12 sayılı DİR Tebliği'nin 9'uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, statülerine bakılmaksızın tüm ihracatçı firmalar için şeker ithalatında asgari %50 oranında teminat uygulanacak olup, 14/06/2016 tarihinden önce düzenlenmiş ve taahhüt hesabı kapatılmamış DİİB'ler kapsamında ise, firma talebine istinaden ihracata ilişkin özel şartın kaldırılması halinde, söz konusu teminat uygulamasına gidilecektir.” denilmektedir.


Bilgileri ve Gereğini rica ederim.

 

 

            İsmail ÇETİN

Genel Sekreter