English

İthalatta Dökme Ürünlerin %100 GDO Analizine Tabi Tutulması Hk.

 

Sayı:TİM.AKİB.02.TEKSTİL.2013/69-10688                                                                                        Mersin, 25/09/2013 

Konu:İthalatta Dökme Ürünlerin %100 GDO Analizine Tabi Tutulması Hk.

 

Sayın Üyemiz,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ilgili Gümrük Müdürlüklerine iletilmek üzere İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine gönderilmiş olan 06.05.2013 tarih ve 16396 sayılı yazıda; "…Genetik değiştirme teknolojisi uygulanarak ticarete konu edilmesi muhtemel mısır, soya, kolza, PAMUK, papaya, domates, şeker pancarı, çeltik, patates ve ürünlerinin dökme olarak taşınmaları halinde menşeine bakılmaksızın %100 GDO analizine tabi tutulması…” hususu talimatlandırılmıştır.

Konuyla ilgili olarak Birliğimiz tarafından Ekonomi Bakanlığı ve Tekstil Sektör Kurulu nezdinde bulunulan girişimlerde, sektörümüzün en temel hammaddesi durumundaki pamuğun preseli ve balyalanmış haliyle dökme olarak değil konteyner içerisinde taşınan bir ürün olduğu belirtilerek, yukarıda ifade edilen düzenlemenin gıda ve yem ürünlerinin kontrolüne dair bir düzenleme olması nedeniyle, "pamuk” ifadesi yerine gıda ve yem ürünü "pamuk çekirdeği” (yağlık, yemlik veya tohumluk) olarak yer alması gerektiği belirtilmiş ve pamuk ürünün anılan talimat kapsamı dışına çıkartılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

Bu kapsamda, Tekstil Sektör Kurulu adına İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği'nin (İTKİB) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na iletmiş olduğu yazıya istinaden ilgili Bakanlık'tan alınan cevabi yazıda, genetik değiştirme teknolojisi uygulanarak ticaret konu edilmesi muhtemel mısır, kolza, PAMUK, papaya, domates, şeker pancarı, çeltik, patates ve ürünlerinin dökme olarak taşınmaları halinde menşeine bakılmaksızın %100 GDO analizi yapıldığı ve pamuk ürünlerinde analiz yapılan kısmın yemlik, yağlık veya tohumluk pamuk tohumları ürünleri olduğu ifade edilerek pamuk elyafında GDO analizi yapılmadığı belirtilmiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

 

Canan AKTAN ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

 

Ek:

- İTKİB'den alınan 23.09.2013 tarih ve 9487 sayılı yazı

- T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 06.09.2013 tarih ve 33752 sayılı yazısı