English

Hindistan Korunma Önlemi Soruşturması Hk.-Sıcak Haddelenmiş Yassı Ürünler

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/333-7765                                 Mersin, 24/8/2016

Konu: Hindistan Korunma Önlemi Soruşturması Hk.-Sıcak Haddelenmiş Yassı Ürünler

 

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda;

"Hindistan tarafından "Sıcak Haddelenmiş Yassı Ürünler” (Hindistan Gümrük Tarife Cetveli'ne göre 7208, 7225.40.13, 7225.40.19, 7225.40.20, 7225.40.30 ve 7225.99.00 GTİP altında yer alan) ithalatına karşı 7 Aralık 2015 tarihinde başlatılan korunma önlemi soruşturmasına ilişkin teknik mahiyetteki ülkemiz görüşleri yazılı ve şifai olarak müteaddit defalar Hindistan makamlarına tevdi edilmiştir.

Anılan ülke tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Tedbirleri Komitesi'ne yapılan ve 15 Ağustos 2016 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan bildirime göre söz konusu soruşturma kapsamında nihai önleme hükmedilmiştir. Buna göre, mezkur ürün grubu ithalatında ton başına 504 doların altında ithal edilen ürünler için ilk yıl %10, ikinci yıl %8 ve üçüncü yıl %6 oranlarında nihai korunma önlemi uygulanacaktır. Söz konusu soruşturmanın detaylı nihai bulgusuna http://dgsafeguards.gov.in/newversion/FF_HRP_E.pdf linkinden ulaşılması mümkündür.

Bilindiği üzere, DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın (Anlaşma) 9.1 maddesi uyarınca gelişme yolundaki bir üye ülkenin, soruşturmayı yürüten ithalatçı ülkenin ilgili ürün ithalatındaki payı %3'ün altında ise bahse konu gelişmekte olan ülkeye karşı herhangi bir korunma tedbiri uygulanmamaktadır. Bununla beraber, %3'ün altında kalan gelişme yolundaki ülkelerin payları toplamı %9'u geçmesi halinde ise bu ülkeler ilgili korunma önlemine tabi olabilmektedirler.

Anılan bildirimden de görülebileceği üzere, Anlaşma'nın 9.1 maddesi ve ilgili Hindistan mevzuatı hükümleri çerçevesinde ülkemiz Hindistan tarafından uygulamaya konulan önlemden muaf tutulmuştur. Söz konusu gelişmenin, Hindistan'a ilgili ürün ihracatı gerçekleştiren firmalarımız açısından bir rekabet avantajı sağlayabileceği öngörülmektedir.

Bununla beraber, son dönemde Tayland ve Fas tarafından yürütülen benzer minvaldeki soruşturmalarda ilk başta önlemden muaf olan ülkeler listesinde yer almış olan ülkemizin, anılan ülkelere yönelik yoğun ihracat artışı nedeniyle daha sonra muaf listeden çıkarıldığı gözlemlenmiştir. Bu itibarla, Hindistan'ın ilgili ürün ithalatındaki payımızın önümüzdeki dönemde %3'ün üstüne çıkması halinde söz konusu önleme dahil edilme ihtimalimizin de göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı mütalaa edilmektedir.” denilmektedir.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.