English

Avrupa Birliği Analog Ülke Talebi Hk. - İnşaat Demiri

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/222-4332                            Mersin, 05/05/2016

Konu: Avrupa Birliği Analog Ülke Talebi Hk. - İnşaat Demiri

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından Belarus menşeli "İnşaat Demiri” (7214.10.00, 7214.20.00, 7214.30.00, 7214.91.10, 7214.91.90, 7214.99.10, 7214.99.71, 7214.99.79 ve 7214.99.95 GTİP altında yer alan) ithalatına karşı başlatılan anti-damping soruşturmasına ilişkin 31 Mart 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.114.01.0003.01.ENG&toc=OJ:C:2016:114:TOC internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, Avrupa Komisyonu'ndan alınan bir yazıda, bahse konu soruşturma çerçevesinde, Belarus'un pazar ekonomisi uygulayan bir ülke sayılmamasından hareketle "normal değer” ve damping marjı hesaplamalarında Türkiye'nin "piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke” olarak değerlendirildiği ifade edilmektedir. Yine yazıda devamla, mezkur soruşturma konusu ürüne ilişkin Türkiye'de üretim ve satışın olup olmadığına ilişkin malumat; eğer varsa bunları gerçekleştiren firmalar ile üretici birliklerinin isim ve iletişim bilgileri talep edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu soruşturma kapsamında Avrupa Komisyonu ile işbirliğine gitmek isteyen firmalarımızın iletişim bilgilerini 9 Mayıs 2016 tarihi 16:00'a kadar Genel Sekreterliğimize (samisuygun@akib.org.tr e-posta adresine) iletmeleri hususunda gereği rica olunur.

İsmail ÇETİN
Genel Sekreter